Maliat site Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
Agreement Protocol Country Other Contacts Site Map Quarterly Fleet Statistics (Data tables) - April to June 2019 update Return to site home page

Agreement - Malay

Introduksi 
Klikkan Perkara-Perkara dibawah untuk menyaksikan butir-butir (isu) mengenai Perjanjian. Untuk menyaksikan butir-butir antara Perkara-Perkara, sila klikkan sebelah kanan perkataan "Perjanjian", yang didapati di bahagian kanan mukasurat.

Image not found Teks_Perjanjian_dalam_Bahasa_Melayu.pdf (101KB)

Articles:
Mukadammat
Perkara 1 - Tafsiran
Perkara 2 - Pemberian Hak-Hak
Perkara 3 - Penetapan Dan Kebenaran
Perkara 4 - Pembatalan Kebenaran
Perkara 5 - Pengenaan Undang-Undang
Perkara 6 - Keselamatan
Perkara 7 - Keselamatan Penerbangan
Perkara 8 - Peluang-Peluang Perdagangan
Perkara 9 - Duti-Duti Kastam dan Bayaran
Perkara 10 - Bayaran-Bayaran Pengguna
Perkara 11 - Persaingan Yang Adil
Perkara 12 - Penetapan Harga
Perkara 13 - Perundingan
Perkara 14 - Penyelesaian Pertikaian
Perkara 15 - Hubungan dengan Perjanjian-Perjanjian Lain
Perkara 16 - Hubungan kepada Tambahan
Perkara 17 - Pindaan
Perkara 18 - Penarikan Balik
Perkara 19 - Tanggungjawab Depositari
Perkara 20 - Mula Berkuatkuasa
Tandatangan
Tambahan
Lampiran
New Zealand Ministry of Transport
Attention: Air Services
Phone: +64-4-439-9000
Fax: +64-4-439-9004
e-mail: maliat@transport.govt.nz
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Attention: Treaty Officer
Legal Division
Fax:+64-473-2103
e-mail: lgl@mfat.govt.nz