Maliat site Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
Multilateral Agreement on the Liberalization of International Air Transportation
Agreement Protocol Country Other Contacts Site Map Quarterly Fleet Statistics (Data tables) - April to June 2019 update Return to site home page

Agreement - Malay - Perkara 13

Perkara 13 - Perundingan

Tiap-tiap Pihak hendaklah mempunyai hak untuk meminta di adakan perundingan dengan satu atau lebih dari Pihak-Pihak yang lain berhubung dengan perlaksanaan atau pengenaan Perjanjian ini. Melainkan jika dipersetujui sebaliknya, perundingan-perundingan tersebut hendaklah dimulakan pada tarikh yang seawal-awalnya, tetapi tidak lewat daripada 60 hari dari tarikh Pihak atau Pihak-Pihak yang satu lagi menerima, melalui saluran diplomatik atau yang bersesuaian, suatu permintaan secara bertulis, termasuk penerangan mengenai isu-isu yang akan ditimbulkan. Apabila tarikh bagi perundingan-perundingan telah dipersetujui, Pihak yang membuat permintaan itu hendaklah memaklumkan kesemua Pihak yang lain mengenai perundingan-perundingan dan isu-isu yang akan ditimbulkan. Mana-mana Pihak boleh menghadiri, tertakluk kepada persetujuan Pihak-Pihak yang terlibat dalam perundingan-perundingan itu. Apabila perundingan-perundingan tersebut telah selesai, kesemua Pihak hendaklah dimaklumkan mengenai keputusan tersebut


New Zealand Ministry of Transport
Attention: Air Services
Phone: +64-4-439-9000
Fax: +64-4-439-9004
e-mail: maliat@transport.govt.nz
New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Attention: Treaty Officer
Legal Division
Fax:+64-473-2103
e-mail: lgl@mfat.govt.nz